E-BON Groot-Evergem

Disclaimer

Hoofdstuk 01: Aanvaarding gebruiksvoorwaarden van deze website.

Deze website wordt aangeboden door het handelscomité Groot-Evergem (dit bestaat uit de Middenstandsvereniging, de Adviesraad voor Locale Economie en het Gemeentebestuur Evergem.) en is ontwikkeld en vorm gegeven door Ad'Lien Media.

Het gebruik van deze website e-bon.be is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden. Er wordt aangenomen dat je als gebruiker hiervan kennis neemt en de hierna volgende voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

Gezien het feit dat uitsluitend het design en de bouw van deze website door Ad'Lien Media is gedaan, kan Ad'Lien Media op geen enkele wijze dan het bouwen van deze site, in verband worden gebracht met de E-BON waarover deze site vermeldt.

Hoofdstuk 02: Doel van de website.

Deze website is een website met promotionele doeleinden in het kader van de E-BON die ge-organiseerd wordt door het handelscomité Groot-Evergem. Deze website biedt deelnemers de mogelijkheid hun betrokkenheid tot deze actie kenbaar te maken.

Hoofdstuk 03: Gebruik van deze website.

De gebruikers verbinden zich ertoe de website uitsluitend te gebruiken om de informatie te gebruiken voor doeleinden die eigen is aan het opzet van deze website.

De verstrekte informatie steunt in de eerste plaats op wat de handelaars zelf als gegevens op de site hebben geplaatst. Deze gegevens zijn overigens permanent aanpasbaar.

De beheerder van de website levert blijvende inspanningen om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks dit streefdoel kan de beheerder niet garanderen dat alle informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig of voldoende geactualiseerd is.
Mocht de verstrekte informatie ernstige tekortkomingen vertonen, dan zal de beheerder inspanningen leveren om dat samen met de handelaars zo snel mogelijk aan te passen.
Gebruikers die onjuistheden vaststellen, kunnen in de eerste plaats contact opnemen met de handelaar zelf, die over een eigen login beschikt om zijn eigen info meteen te corrigeren. Ook kan gebruik gemaakt worden van het online beschikbaar contact-formulier.

De websitebeheerder kan, op om het even welk ogenblik en naar eigen inzicht, kleine lay-outmatige of redactionele verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op alle pagina's van deze website, bijvoorbeeld om de leesbaarheid te bevorderen of tikfouten of schrijffouten recht te zetten.

Voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden of voor de inhoud van wat door de handelaars op de website werd geplaatst wijst de beheerder van de website elke verantwoordelijkheid af.
De beheerder zal wel de grootst mogelijke inspanning leveren om ongewenst of ongeoorloofd (bv. door intellectueel eigendomsrecht beschermd) materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om iedere aanpassing van de site continu te controleren.

De websitebeheerder nodigt de handelaars en alle gebruikers van www.e-bon.be overigens uit om iedere op deze website ongeoorloofde inhoud te signaleren. Zo kan de beheerder snel de noodzakelijke en gepaste maatregelen treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken.

Deze website bevat ook links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de bezoeker van de site aangeboden. De websitebeheerder oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Handelaars verbinden zich ertoe om via hun login geen bestanden te uploaden naar de server die software of andere elementen bevat die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij zij zelf houder zijn van die voornoemde rechten, er een wettelijke controle over uitoefenen, of alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebben én voor zover relevant voor deze website. Handelaars verbinden zich er ook toe geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar de server van www.e-bon.be .

De beheerder van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoek van deze website of voor enige schade ontstaan uit de erin opgenomen of verleende diensten.

Hoofdstuk 04: Verzameling van persoonsgegevens.

Deze website heeft als doel informatie te geven omtrent de deelnemers aan de E-BON. Daartoe worden een zeer beperkt aantal persoonsgegevens ingezameld en verwerkt. Deze worden ook ter beschikking gesteld van derden, met name zoekende consumenten en geïnteresseerden in de E-BON.

De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling van de website.

Als handelaar heb je steeds toegang tot je persoonsgegevens. En je stemt ermee in de juistheid ervan op geregelde tijdstippen te verifiëren. Eventuele onjuistheden kan je zelf onmiddellijk aanpassen met de eigen login.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze gegevens door de gebruikers van de website. De websitebeheerder kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website wordt geplaatst.

Hoofdstuk 05: Intellectuele eigendomsrechten.

De structuur en conceptuele opbouw van deze website www.e-bon.be is via het auteursrecht beschermd. Dit geldt evenzeer voor de teksten, afbeeldingen en alle andere elementen. Alle rechten berusten bij het handelscomité Groot-Evergem.

Kopiëren of verspreiding van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier is verboden. Tenzij de beheerder van deze website je voorafgaandelijk schriftelijk toestemming heeft verleend en daarbovenop eventueel een bijzondere regeling is getroffen.

Enigerlei publicatie van het auteursrechtelijk beschermde materiaal zonder een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt beschouwd als aankoop. Op deze afname volgt een factuur van 50,00 EUR exclusief BTW per foto en/of video. Voor de overname van tekst wordt een bedrag van 25,00 EUR exclusief BTW per paragraaf gefactureerd.

Enkel oppervlakte-linking vanop andere websites (andere dan zoekmachines) naar deze website op andere websites is toegelaten.

Aan de handelaars die op de site voorkomen, geven de webbeheerders wel automatisch de toelating om oppervlakte-linken ('surface linking') en diepte-links te gebruiken. Eveneens is het alleen aan deze handelaars toegestaan om informatie die werd bekomen vanaf deze website te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren of afgeleide werken ervan te creëren, evenwel zonder deze te verkopen.

Hoofdstuk 06: Vertrouwelijkheid.

Elke deelnemende handelaar ontvangt een persoonlijke login die het hem permanent mogelijk maakt zijn gegevens aan te passen. De handelaar verbindt er zich toe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Elk gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de handelaar. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de handelaar ertoe gehouden om de websitebeheerder daar binnen de kortst mogelijke termijn per mail of brief van op de hoogte te stellen.

De websitebeheerder probeert, gebruik makende van hedendaagse technieken, deze identificatie-elementen op een veilige manier te beheren maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies ervan als gevolg van niet-legale acties.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten naar aanleiding van de website www.e-bon.be zijn welkom, maar beschouwt de websitebeheerder als niet-vertrouwelijk. De beheerder wijst iedere verplichting van de hand wat betreft het gevolg dat aan die algemene vragen, reacties en gegevens zou moeten gegeven worden. De websitebeheerder mag die reacties en gegevens naar eigen inzicht gebruiken. Hij houdt daarbij rekening met de beperkingen zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.